பள்ளிச் செய்திகள்

 

New Principal…

Mr Manisekaran, Deputy Principal of Mahajana College, has been appointed as a New Principal from 26th of January 2014.

We warmly welcome our new Principal and Congratulation. And nearly fifteen great teachers have been transferred to various schools at Valigamam Zonal Division by the Zonal Director due to the new system of Sri Lanka education. It is great lost to the Mahajana.

Particularly, we all are going to miss our school Deputy & Acting Principal Mr Sajandan, who has been transferred to Alaveddy Arunodaya College from 26th of January 2014.

Mr. Sajandan has served in the school as a great logic teacher more than twenty years. For last eight years, he served as a Deputy Principal under the leadership of former Principals Mrs Anandasajanan and Mr Vel Sivanandan. From the retirement of both principals to until new principal appointed, he served as an acting principal. During the periods, Mr Sajandan has demonstrated his leadership skills and good personality in our school. It is obvious that our school's unprecedented success would not have been possible without the great support and hard work of Mr Sajandan.

It is our responsibility to respect and honour valuable contributions of both Mr Sajandan & Mr Manisekaram to the evolution of Mahajana College.

Mr. Manisekaran – 0777111730

 

 

டிசம்பர் 2013

 

அதிபர் திரு .கு.வேல்சிவானந்தன்

 

மகாஜனக் கல்லூரி அதிபர் திரு .கு.வேல்சிவானந்தன் அவர்கள் அடுத்த வாரம் ஓய்வு பெறவுள்ளார். எனபதை அனைத்து மகாஜனன்களுக்கும் கவலை உடன் தெரிவிக்கின்றோம். அவருக்கு அடுத்தது அதிபர் யார் என்ற நிலைப்பாடு காணப்படுகின்றது.

 

மகாஜனக் கல்லூரி அதிபராக திரு. பொ. கனகசபாபதி, திரு.நாகராசா, திரு. கு.வேல்சிவானந்தன் , போன்று செவை செய்யும் அதிபர் ஒருவர் எமது கல்லூரிக்கு கிடைத்தால் சிறப்பாக இருக்கும்

 

வெல்லுக மகாஜன மாதா..............